Het algemeen bestuur is het orgaan dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Zij vergadert maandelijks over de beleidsgerelateerde zaken van Sanitas, toetst of het dagelijks bestuur de door haar geformuleerde doelstelling haalt en beslist mee over de belangrijke zaken waar Sanitas mee te maken heeft. Er wordt gestreefd naar evenwicht in de bestuursvorming, waarbij in de vertegenwoordiging rekening wordt gehouden met beroepsgroepen, sekse en landelijke verspreiding.