Stichting Sanitas is een landelijke organisatie, die in 1999 opgericht is door een groep geneeskundestudenten. Sanitas is van oorsprong een Latijns woord en heeft als betekenis de gezondheid van het lichaam en de geest. Dit vormt de basis van de diensten van Sanitas.

Binnen de gezondheidszorg hebben professionals een toenemende behoefte aan informatie over de gebruiken van nieuwe doelgroepen. Deze informatie zal de professionals in staat stellen de nieuwe doelgroepen betere zorg te verlenen en zal de kwaliteit van de zorg doen toenemen.

Naast deze behoefte van professionals, blijkt ook dat deze nieuwe doelgroepen te kampen hebben met gebrek aan juiste informatie over de gezondheidszorg. Dit heeft tot gevolg dat ze onvoldoende in staat zijn optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare mogelijkheden binnen de gezondheidszorg. Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg voor een ieder te waarborgen, is een positieve verandering van deze situatie wenselijk.

Sinds de oprichting spant Sanitas zich vanwege haar maatschappelijke rol in om bij te dragen op de hierboven genoemde terreinen . Voor de komende jaren zal zij dit intensiverend en verbredend voortzetten.

Visie

Gezondheid wordt gedefinieerd als “een algemeen fysiek, psychisch en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek” (World Health Organisation). Hierbij wordt verondersteld dat gezondheid een dynamisch proces is met voor de mens maximale mogelijkheden tot geestelijke, emotionele en fysieke ontplooiing. Elk individu verdient het om van een optimale gezondheidszorg te kunnen genieten.

Er is wederkerigheid tussen het individu enerzijds en de samenleving anderzijds.

Doelen

  • Het bijdragen aan de bevordering van gezondheid in Nederland en in ontwikkelingslanden;
  • Het bijdragen aan het leveren en verkrijgen van de juiste zorg;
  • Het bijdragen aan het verbeteren van de toerusting van professionals, zodat deze in staat zijn de juiste zorg op de juiste manier te leveren aan (specifieke) personen en groepen;
  • Het voorlichten en adviseren van (potentiële) patiënten, zodat zij in staat zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de juiste zorg en zodat ze met ziektebeelden om kunnen gaan;
  • Het bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor nieuwe Nederlanders in het bijzonder. Middels voorlichten en adviseren van professionals, patiënten, organisaties en overheden wordt gestreefd dit doel te bereiken;
  • Het bijdragen aan de verbetering van communicatie tussen professionals en (specifieke) patiënten en/of groepen;
  • Het bijdragen aan de bevordering van de ontwikkeling en ontplooiing van artsen en studenten.

 

Doelgroep

(Potentiële) zorgverleners

  • Medici ( studenten)
  • Paramedici (Studenten)

(Potentiële) zorgafnemers

  • (Potentiële) patiënten